-Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka
Ökenspridning betyder att öknars yta ökar eller att nya öknar uppstår. Ökenspridning kan orsakas av människan och/eller klimatförändringar. Termen definierades av den franske botanisten och ekologen André Aubréville (1897–1982) som när brukad mark blev öken som en följd jorderosion orsakad av människan. Han grundade sina slutsatser på studier han genomfört främst i Afrika.

Vetenskapliga mätningar under de senaste årtiondena, bland annat i Afrika och Kina visar dock att öknarna snarare blir grönare och grönare. Orsakerna till detta är bland annat den ökande koldioxidhalten i atmosfären som gynnar växtligheten och högre temperaturen växtligheten i de kallare öknarna. Dessutom sköter människan numera marken mer effektivt. Massflytt från landsbygd till städer har också givit landskapet ett tillfälle att återhämta sig.